Het is bijzonder dat in onze tijd de middelen voor zelfbevrijding voor grote groepen mensen beschikbaar zijn. Een Coach Zijnsoriëntatie stelt zijn of haar eigen bevrijding, de daarbij opgedane inzichten en methodieken, ten dienste aan anderen. Juist omdat bevrijding mogelijk is, is het belangrijk dat deze ook wordt aangeboden.

Behoefte aan spirituele leraren

Alle spirituele tradities werken met leraren. Overdracht van inzichten, persoonlijk en in groepen, is een noodzakelijke voorwaarde voor bevrijding. De bedoeling van deze Coachopleiding is te voorzien in deze behoefte aan leraren.

Coach Opleiding in de praktijk

Zijnsgeoriënteerde coaches kunnen op allerlei manieren werkzaam zijn. Ze kunnen zich richten op particulieren of op bedrijven. Ze kunnen vooral lichaamsgericht werken of vooral psychologisch of spiritueel. Ze kunnen vooral individueel werken, met stellen in de vorm van relatiebegeleiding of met groepen. Ze kunnen zich therapeut, spiritueel leraar, coach, begeleider, trainer enz. noemen. De opleiding voorziet in al di mogelijkheden.

Visie achter deze Coach Opleiding

Het blijkt voor steeds meer mensen mogelijk om met behulp van de zijnsgeoriënteerde benadering te worden wie zij werkelijk zijn en om daardoor een compleet en vervullend leven te leiden. Beschikbaarheid van deskundige begeleiding speelt daarbij een essentiële rol. Adequate begeleiding kan dit proces immers richting geven, versoepelen en versnellen.

Zorgdragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige begeleiding bij dit cruciale bevrijdingswerk, dat is waar de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie voor ontwikkeld is. Centraal in de zijnsgeoriënteerde begeleiding staat daarbij dat we mensen de middelen aanreiken om zichzelf adequaat te begeleiden. Van daaruit worden zij gesteund in hun groeiende autonomie. We putten daarbij zowel uit de Oosterse wijsheid, als uit de meest moderne Westerse, reguliere en alternatieve, psychologische en spirituele inzichten. Spirituele en psychologische inzichten ondersteunen elkaar en maken gezamenlijk werkelijke bevrijding mogelijk. We werken daarbij lichaamsgericht als ook sterk relatiegericht.

Resultaat van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie

Wanneer je de coach opleiding hebt afgerond, ben je in staat om op professionele wijze cliënten te begeleiden bij hun psychologische en spirituele proces en in de praktijk van hun dagelijks leven. De vraag “wie ben ik nu echt?” staat in dat proces centraal. Als coach ondersteun je cliënten bij het vinden van een antwoord op die vraag. Je begeleidt cliënten bij het herkennen van hun ware aard.

Als zijnsgeoriënteerd coach ben je in staat om problemen van cliënten te verhelderen en te herkennen als stapstenen bij de persoonlijke ontvouwing tot compleet mens-zijn. Als coach ken je het proces ook uit je persoonlijke ervaring wardoor je problemen als uitdagingen weet te vertalen. Bij de cliënt wordt hierdoor vertrouwen gewekt in de wijsheid, die ten grondslag ligt aan het proces van ontvouwing en in de technieken om jezelf daarbij te begeleiden. Daaruit ontstaat de motivatie om het leven werkelijk aan te gaan, hoe het zich ook aandient. Inzicht en vaardigheden komen bij de zijnsgeoriënteerde coach in de eerste plaats voort uit de persoonlijke ervaring van het zichzelf begeleiden en het door anderen begeleid worden. Door cliënten in contact te brengen met hun ware zelf, maak je het hen mogelijk, steeds meer te doen wat ze écht willen. Daarmee wordt hun persoonlijke en unieke vorm tot uitdrukking gebracht, tot vreugde van henzelf en hun omgeving. De aanleiding voor het zoeken van begeleiding kan sterk variëren. Doordat problemen, van welke aard ook, worden teruggebracht tot hun essentie, zal de zijnsgeoriënteerde begeleiding steeds leiden tot beter functioneren, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk.

Voor wie is de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie bedoeld?

Voel je je aangetrokken tot bovenbeschreven werk dan is deze Coachopleiding Zijnsoriëntatie misschien voor jou de juiste opleiding. Daarbij is belangrijk dat je in eerste instantie zelf je persoonlijke proces aan wilt aangaan. Van daaruit ga je je eigen verworvenheden beschikbaar stellen aan anderen. Noodzakelijk is dat je belangstelling hebt voor zowel psychologische als voor spirituele inzichten en invalshoeken bij begeleiding. Je beschikt over een zekere mate van levenservaring en het ontbreekt je niet aan een zekere mate van stabiliteit en daadkracht. Van belang is de wens en het vermogen om je persoonlijke visie te ontwikkelen, die vorm te geven en in de wereld te willen zetten.

Het is niet per se noodzakelijk, maar uiteraard wel een voordeel, wanneer je al gewend bent op een of andere manier met mensen te werken. Je beschikt dan voor een deel al over de hierboven genoemde kwaliteiten en over de juiste motivatie. De opleiding kan ook zonder meer interessant zijn voor mensen die al een of andere vorm van coach-, therapie- of psychotherapie opleiding hebben gevolgd. Toekomstige seniorcoaches zullen steeds vaker meerdere opleidingen hebben gevolgd en zich niet meer tot één richting of school beperken. Vooral voor hen maakt het persoonlijke karakter van de opleiding met zijn persoonlijke doelstellingen en de nadruk op persoonlijke beoefening kansrijk.

Opzet en inhoud Coach Opleiding Zijnsoriëntatie

De opleiding duurt vier jaar en start met een basisjaar. Dit eerste opleidingsjaar bestaat uit twintig trainingsdagen. Dit jaar geeft je een basaal inzicht in de zijnsgeoriënteerde visie en in de achtergronden van menselijke problematiek en groeimogelijkheden. Je verwerft vaardigheid in uiteenlopende vormen van zelfbegeleiding op basis van meditatie en lichaamswerk. Na dit basisjaar ben je ‘personal coach’ in de letterlijke zin van het woord. Je bent met behulp van allerlei oefeningen in staat om jezelf in een optimale geestelijke en spirituele conditie te houden.

Doordat er veel in relatie wordt gewerkt, wordt in het basisjaar een uitstekende basis gelegd voor allerlei communicatieve vaardigheden, belangrijk voor iedereen, maar vooral ook voor een coach of trainer zijnsoriëntatie. Je leert de Zijnscommunicatie kennen en maakt een doorslaggevende ontwikkeling door op relationeel gebied. Je ervaart aan den lijve hoe wezenlijk de groeiende incarnatie van het lichaam is bij dit alles. Je begint het lichaam, van de ander en van jezelf, als bron van informatie en transformatie te leren kennen.

Het eerste jaar van de Coachopleiding valt samen met het eerste jaar van de Training Zijnsoriëntatie. Deze twee opleidingen, die samen de Opleiding Zijnsoriëntatie vormen, hebben dus een gemeenschappelijk basisjaar. De doorgaande Training Zijnsoriëntatie is helemaal gericht op persoonlijke ontwikkeling, zelfbevrijding en zelfrealisatie. Uit de groep van het basisjaar gaan sommige mensen verder met het tweede jaar van de Coachopleiding, anderen gaan verder met de doorgaande Voortgezette Training Zijnsoriëntatie.

In de drie opvolgende jaren van de coachopleiding blijven alle bij het basisjaar genoemde aspecten aandacht krijgen. Centraal staat de coaching van anderen op basis van aan jezelf verworven inzichten en vaardigheden in zelfbegeleiding. Juist dankzij de zelf verwerkte, persoonlijke problematiek is de coach een ervaringsdeskundige waar de cliënt op kan vertrouwen. Daarmee wil deze opleiding het hoogst haalbare bieden aan mensen die gemotiveerd zijn voor persoonlijke groei en bevrijding en op die basis van betekenis willen zijn voor anderen.

In het tweede opleidingsjaar ligt de nadruk op individuele begeleiding van cliënten en op non-directieve technieken. In het derde en vierde jaar krijgen meer directieve en confronterende vormen de aandacht. Geleerd wordt om de oefeningen uit het basisjaar in te zetten bij de begeleiding van cliënten. Geleerd wordt verder om rechtstreeks in en met de relatie te werken en daarmee het relationele vermogen van cliënten te versterken. Relatie- en loopbaanbegeleiding zijn belangrijke onderwerpen in het laatste jaar en verder het begeleiden en trainen van groepen.

Voortdurend zullen we je empathisch vermogen trainen. Hierdoor kun je als begeleider, wonderlijk genoeg, vooruit lopen op de persoon zelf en daardoor enorm van dienst zijn. Werken met het lichaam, als anker en als manifestatie van het onbewuste, vormt vanaf het begin de rode draad in het werk, zowel individueel als in groepen. Vooral vanaf het derde jaar zal ook aandacht gegeven worden aan het systemische perspectief.

Eén van de hoofdkenmerken van de zijnsoriëntatie is een volledige integratie van de psychologische en spirituele dimensie. Dit komt ook in de opleiding tot uitdrukking. Zijnsgeoriënteerde coaches belichamen in toenemende mate het gegeven, dat een mens meer betekent door wie hij is dan door wat hij doet. Woorden zijn slechts verwijzers naar een dimensie waar het écht om gaat. Die dimensie breng je over, juist wanneer je niet spreekt.

Persoonlijke Aanpak

Een kenmerk van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie is de nadruk op het faciliteren van de ontwikkeling van ieders persoonlijk vorm. Daarbij gaat het zowel om persoonlijke werkstijl, als om de praktijkopzet. We stimuleren en begeleiden eigenheid, ieders persoonlijke vorm van coach, leraar, therapeut of trainer zijn en van praktijkvoering.

Gemeenschappelijkheid wordt als eerste gevoeld in het ideaal om cliënten zo goed mogelijk te steunen in hun persoonlijke, psychologische en spirituele ontvouwing. Dit sluit individuatie gelukkig niet uit. Sommige deelnemers aan de coachopleiding zullen zich misschien richten op een therapeutische praktijk. Anderen willen misschien aan de slag met werkproblematiek in bedrijven of instellingen. Weer anderen gaan zich vooral op spirituele begeleiding toeleggen. Voor leidinggevenden is de opleiding zeer behulpzaam voor het meer effectief coachen van medewerkers. Vele andere specialisaties zijn mogelijk zoals in individuele begeleiding, relatiebegeleiding, loopbaanbegeleiding, training van groepen, bewustzijnswerk of lichaamswerk.

Na voltooiing van de opleiding (en sommige studenten al veel eerder) ben je in staat om een eigen coachpraktijk te voeren en daarin op een verantwoorde manier te functioneren. Na afloop van de opleiding gaan de deelnemers verder in een doorgaande intervisie, nascholing- en supervisiegroep. Die functioneert deels met en deels zonder leiding.

Tijdsbeslag

Het eerste jaar van deze Coach Opleiding vraagt dus 20 trainingsdagen. Vanaf het tweede jaar vraagt de opleiding dertien trainingsdagen. Het gaat dan om vijf niet residentiële tweedaagse bijeenkomsten en één residentiële driedaagse. De deelnemers worden ingedeeld in intervisiegroepen van ongeveer vier studenten. Die komen tussen de reguliere bijeenkomsten tenminste één keer zonder leiding samen. Daarnaast komen de intervisiegroepen elk opleidingsjaar vijf keer een dag bijeen mét leiding in het kader van supervisie en evaluatie. Deze bijeenkomsten bieden ruimte voor persoonlijke begeleiding waar het gaat om supervisie, het persoonlijk proces of coaching bij de opzet van de praktijk. Doorslaggevend blijft de dagelijkse persoonlijke beoefening.

Eigenlijk is het totale tijdsbeslag voor een dergelijke opleiding, gegeven zijn doelstelling, beperkt. Er wordt uitdrukkelijk rekening mee gehouden dat je naast deze opleiding uiteraard kunt werken, maar ook eventueel andere aanvullende vormen van opleiding of training kunt volgen binnen of buiten het Centrum of ruimte hebben om deel te kunnen nemen aan een persoonlijk spiritueel pad. Als dat nodig en mogelijk is, wordt het tijdsbeslag individueel aangepast.

Vanaf het tweede jaar wordt steeds aan het begin van het jaar een persoonlijk actualisatieplan gemaakt en met de leiding besproken. Onderdeel daarvan vormen aandachtspunten voor wat betreft het persoonlijk proces, leerdoelstellingen voor wat betreft het coachvak, doelstellingen qua literatuuronderzoek en verslaggeving, stagemogelijkheden en doelstellingen praktijkontwikkeling inclusief eventueel bedrijfsplan. Dit alles met een bijbehorend tijdsplan.

Toelating en Diplomering

We verwachten van iedere student motivatie voor persoonlijke groei, een gretige leerhouding en een actieve inbreng. Zelfleiderschap en het bijbehorend vermogen tot zelfreflectie en zelfconfrontatie staan in de Coachopleiding centraal en leiden er toe dat je jezelf de architect voelt van je opleiding en praktijkvoering. Het gaat daarbij in de eerste plaats om je eigen traject. Door jouw persoonlijke motivatie ben je ook een inspiratiebron voor je medestudenten. Op die manier komen we tot een werkgemeenschap, die ieder van ons ten goede komt. In die zin kun je spreken van een ware actualisatietraining, waarin we leren het mooiste van onszelf naar buiten te brengen en zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Vanaf het begin werken we aan de integratie van de liefde en de waarheid.

Toelating tot het basisjaar van de opleiding vraagt een intakegesprek met de trainer. Ten behoeve van het intakegesprek schrijf je aan de hand van een checklist een levensverhaal waaruit blijkt hoe deze opleiding past in jouw leven. Deze checklist vind je in de rechter balk van de website. Aan het eind van het basisjaar is er een intakegesprek voor de vervolgopleiding. Bij je aanvraag voor toelating voeg je een motivatiedocument toe. Daarin beschrijf je je visie op jezelf en de manier waarop je van betekenis voor de wereld wilt zijn. Je geeft bovendien aan, wat je verwacht van de begeleiding bij het verwezenlijken van jouw droom. Het eerste jaar helpt je om je visie te verhelderen. We leren van elkaar door deze visie in een zeer positief gerichte groep te delen.

Deelnemers die de opleiding met succes afronden, ontvangen een diploma met een bijlage. Daarin wordt de inhoud van de opleiding beknopt weergegeven. Het “succes” zal mede afhangen van de evaluaties van cliënten. Diploma’s kunnen inhoudelijk van elkaar verschillen en dus een persoonlijk karakter hebben.

Verdere informatie over het Basisjaar en de hele Opleiding Zijnsoriëntatie

Naast de informatie in deze brochure zijn er nog allerlei manieren om er achter te komen of deze opleiding bij jou past. • Je kunt hieronder een complete, uitgebreide brochure opvragen van de hele Opleiding Zijnsoriëntatie. Met je adresgegevens hieronder ingevuld, krijg je een papieren versie. In het andere geval een pdfversie per mail. • Je kunt ook naar één van de gratis open avonden komen en daar al je vragen stellen en kennis maken met de trainer. Hieronder kun je je daarvoor aanmelden. • Je kunt bovendien deelnemen aan een van de introductieworkshops van een halve dag om je daarmee in staat te stellen het zijnsgeoriënteerde werk te ervaren. Meld je hieronder aan. • Je kunt een gratis telefonisch introductiegesprek aanvragen met de trainer en op die manier je vragen stellen. Ook dat kun je hieronder opgeven. • Je kunt hieronder het voor deze opleiding noodzakelijk gratis intakegesprek aanvragen met de trainer van het Basisjaar. Je kunt bovendien de Checklist opvragen die je een leidraad biedt om je levensverhaal te schrijven, nodig voor het intakegesprek. • Je kunt hieronder ook het basisjaar boek “Rusten in Zijn – Doen wat je echt Wilt” opvragen. Dit is een integraal verslag van een eerder basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.

Kosteloos e-book Zijnsoriëntatie

Rusten in Zijn – Doen wat je echt Wilt

Dit boek vormt de neerslag van een jaar toewijding van een groep studenten van het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie. 20 Trainingsdagen, 20 bijeenkomsten met een oefengroep, 20 gesprekken met een mentor, 20 gesprekken met een pupil, vier evaluatiegesprekken met de nodige voorbereiding en vooral niet te vergeten 20 audioverslagen van trainingsdagen, die door de deelnemers werden uitgewerkt tot dit boek. Buitengewoon veel inzet voor de goede zaak.

Dat allemaal om inzicht te krijgen in de Kunst van Vriendelijkheid, want zo kunnen we een van de belangrijke rode draden door deze opleiding wel noemen. Vaardig worden in allerlei manieren van zelfbegeleiding, die de praktische toepassing vormen van deze kunst van vriendelijkheid. Vaardig worden in relateren en communiceren en het oplossen van knelpunten daarin vormt een andere rode draad in de opleiding. Verder gaat het om zicht krijgen op de wetten van het Leven en het vermogen om ook door een Zijnsbril naar het leven te kijken en het leven van daaruit te ervaren.

Bestel het boek of de gratis pdf hier

Meer over Centrum Zijnsoriëntatie

Centrum Zijnsoriëntatie is bedoeld voor moedige mensen die graag hun inherente schoonheid, liefde en kracht willen leven. Er is een pad mogelijk van zelfbevrijding, waardoor onze wezenlijke aard steeds meer voelbaar wordt voor onszelf en tegelijkertijd steeds meer zichtbaar en voelbaar wordt voor onze omgeving.

Ieder mens heeft een verlangen zich zelf tot bloei te brengen. Dat is de hoeksteen van de zijnsgeoriënteerde visie. Ieder mens wil een positieve factor zijn. Je wilt een goede vader, moeder of partner zijn. Je wilt een fijne vriend zijn, een goede, inspirerende leidinggevende of bijvoorbeeld een goede, stimulerende leraar zijn. Zijnsoriëntatie als visie op de kunst van het geïnspireerde leven wil je daarbij helpen.

Het bijzondere van de zijnsgeoriënteerde boodschap is dat je je omgeving tot bloei brengt door vooral de aandacht op jezelf te richten. Hoe meer je immers op een ontspannen manier jezelf kunt zijn, hoe meer je voor je omgeving kunt betekenen. Die mogelijkheid tot zelfbevrijding heeft ieder mens in zich en heeft juist daardoor de mogelijkheid zijn omgeving meer tot bloei te brengen.

Centrum Zijnsoriëntatie is bedoeld om jezelf en daarmee de wereld tot bloei te brengen.  Dat is ons motto. Het is mogelijk door een zuiveringsweg de schitterende lotus (ons logo) te worden die je wezenlijk bent en waar je je nu misschien nog van vervreemd voelt.

Om die lotus te worden is een even diepzinnige als praktische visie beschikbaar die de afgelopen 20 jaar zijn waarde heeft bewezen. Die zijnsgeoriënteerde visie bieden we aan in onze Opleidingen Zijnsoriëntatie in de vorm van een grote diversiteit aan inzichten en oefeningen waarmee je jezelf kunt begeleiden en waarmee je de sleutel van je bevrijding in hoge mate in eigen handen krijgt. Het blijkt werkelijk mogelijk jezelf tot bloei te brengen wanneer je beschikt over de juiste instrumenten daarbij.

Coach Opleiding in Zeist, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Haarlem

Meer informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Zeist

Meer informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Rotterdam

Meer informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Arnhem

Meer informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Eindhoven

Meer informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie Haarlem

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang in de Opleiding Zijnsoriëntatie.